Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden MOEVY 2021

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen, hieronder mede begrepen doch niet beperkt tot verbintenissen tot vervaardiging van ontwerpen en/of producties en/of aflevering of ter beschikkingstelling van audiovisuele werken, uit de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten, andere handelingen of precontractuele rechtsbetrekkingen. Zij zijn voorts van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit handelingen, verricht in verband met dergelijke overeenkomsten, handelingen of precontractuele rechtsbetrekkingen.

Offerte

MOEVY Filmproducties stelt zijn offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding, opnames, montage, nabewerkingen, materiaalgebruik en andere project gerelateerde zaken.
MOEVY Filmproducties bepaalt deze uren in alle redelijkheid en maakt gebruik van 4 verschillende tarieven waarin deze uren zijn opgenomen. Elk tarief is inclusief nabewerkingen na beoordeling van de geleverde audio/visuele werken.
Offertes zijn vrijblijvend en hebben een geldigheid tot en met de offerte vervaldatum.
Offertes worden bevestigd per e-mail onder vermelding van het offertenummer waar deze bevestiging betrekking op heeft.

Reis- en verblijfkosten

Reis- en verblijfskosten worden vermeld en meegenomen in de offerte.

MOEVY Filmproducties hanteert een vergoeding van € 0,55 per gereden km exclusief btw.

De verblijfkosten (hierin wordt verstaan, eten, drinken en slapen vanaf het moment van aankomst op locatie tot en met de dag van vertrek van de locatie) worden aangeboden, gefaciliteerd en betaald door de opdrachtgever op basis van maximaal twee volwassenen of anders afgesproken zoals vermeld op de offerte die bevestigd is voor akkoord door opdrachtgever.

De betaling van de verblijfkosten wordt uitgevoerd door de opdrachtgever aan het bedrijf, instantie of hierin betrokken partij. In overeenstemming met de opdrachtgever kan MOEVY Filmproducties de kosten voor het eten, drinken, en slapen betalen. Deze kosten worden dan apart toegevoegd aan de eindfactuur of apart gefactureerd in overeenstemming met de opdrachtgever.

Bij opdrachtgevers die een dag vergoeding voor het eten en drinken hanteren, is deze leidend als deze in redelijkheid is met de locatie en duur van de werkzaamheden die door MOEVY Filmproducties worden uitgevoerd.
Indien er gebruikt wordt gemaakt van reizen per vliegtuig, het huren van een auto (en de verbruikte brandstof), het gebruik van tolwegen, of andere project gerelateerde zaken, zullen deze aangeboden, gefaciliteerd en betaald worden door de opdrachtgever op basis van een volwassenen. In overleg met de opdrachtgever kan worden besloten dat deze kosten worden betaald door MOEVY Filmproducties. Deze kosten zullen dan later worden toegevoegd aan de eindfactuur of apart worden gefactureerd in overeenstemming met de opdrachtgever. De reiskosten van en naar het betreffende vliegveld in Nederland, en eventuele parkeer kosten, worden vermeld en meegenomen in de offerte.

Portretrecht

MOEVY Filmproducties is verantwoordelijk voor het toepassen en laten ondertekenen van de portretrechtverklaringen van de personen die in beeld worden gebracht. Na de opnamen worden de getekende portretrecht verklaringen overhandigt aan de opdrachtgever. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor het bewaren van de portretrechtverklaringen.

Eventuele aansprakelijkheid, schade en ontstaande geschillen, die betrekking hebben of in verband staan met portretrecht van een persoon of personen die zijn geportretteerd door MOEVY Filmproducties en zichtbaar zijn in de geleverde film (s) geproduceerd door MOEVY Filmproducties aan de opdrachtgever, blijven ook na de overhandiging van de portretrechtverklaringen aan de opdrachtgever, bij MOEVY Filmproducties.

Hierin is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan met betrekking tot deze portretrecht verklaringen dienen te worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter.

Toestemming voor opnamen en gebruik van opnamen apparatuur op locatie

Op sommige locaties dient er toestemming worden gevraagd aan de plaatselijke wettelijke eigenaren en bevoegd hebbende en of instanties voor het maken van opnamen. MOEVY Filmproducties is verantwoordelijk voor het verkrijgen van mondeling, dan wel schriftelijke toestemming van de daartoe bevoegde personen en instanties om de opnamen te kunnen gaan uitvoeren. Als er sprake is van een absoluut verbod voor het uitvoeren van opnamen kan MOEVY Filmproducties niet aansprakelijk worden gehouden voor het niet kunnen maken en leveren dan wel monteren van de opnamen die niet uitgevoerd kunnen worden door dit verbod.

Muziek

De muziek wordt samen met de opdrachtgever gekozen bij een online platform wat muziek compilaties aanbiedt gemaakt door componisten over de hele wereld. De rechten voor het gebruik van de gekozen muziek zijn vrij, nadat MOEVY Filmproducties deze heeft gekocht. Deze rechten zijn na aflevering van de film (s) voor de opdrachtgever.

Indien een opdrachtgever eigen muziek wil gebruiken voor de film (s) is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het Auteursrecht op deze muziek. Muziek zit niet standaard bij de prijs inbegrepen, tenzij een muzieknummer wordt gekozen als ITEM.

Auteursrecht en rechten in gebruik na aflevering door MOEVY Filmproducties

Concepten, ideeën, voorstellen en de afgemonteerde dan wel niet aan de opdrachtgever geleverde film (s), foto’s en het onbewerkte (ruwe) beeldmateriaal wat gemaakt is door MOEVY Filmproducties vallen onder het auteursrecht en zijn formeel en juridisch in het bezit van MOEVY Filmproducties.

Na aflevering van de afgemonteerde/ bewerkte film (s), foto’s, blijft het auteursrecht formeel en juridische in het bezit van MOEVY Filmproducties. Nadat de factuur, behorende en in overeenstemming met de bijbehorende offerte en offertebevestiging, volledig is voldaan, vervalt het volledige auteursrecht van MOEVY Filmproducties op de afgemonteerde, geleverde film (s), en foto’s, welke gemaakt zijn door MOEVY Filmproducties.

De opdrachtgever is vanaf het moment waarop de factuur is betaald en is bijgeschreven op de rekening van MOEVY Filmproducties volledig eigenaar van de geleverde film (s), foto’s welke gemaakt zijn door MOEVY Filmproducties. De opdrachtgever heeft dan het auteursrecht en is formeel en juridische eigenaar van de auteursrechten en het beeldmateriaal wat toegepast is in de afgeleverde films en of geleverde foto’s.

Het ruwe beeldmateriaal

Het opgenomen en onbewerkte film en fotomateriaal wat niet gebruikt of toegepast is in de geleverde film (s), foto’s, worden beschreven en aangeboden als het ruwe beeldmateriaal. Het auteursrecht op het ruwe beeldmateriaal en het gebruik blijft van MOEVY Filmproducties. Als de opdrachtgever het ruwe materiaal wil ontvangen en juridische eigenaar wil worden dient hiervoor betaald te worden. MOEVY heeft geen verplichting tot het bewaren van het ruwe materiaal.

Aansprakelijkheid

MOEVY Filmproducties is verantwoordelijk voor het portretteren en het verkrijgen van de ondertekende portretrecht verklaringen van de personen die ten behoeve van de film (s) duidelijk en herkenbaar in beeld worden gebracht. Bij minderjarige personen dient een ouder of voogd toestemming te verlenen en de portretrecht verklaring te ondertekenen voor de minderjarige, welke hierin benoemd moet worden. Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan met betrekking tot deze verklaring dienen te worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter.

MOEVY Filmproducties is aansprakelijk bij eventuele schade aan personen, gebouwen, materiaal op locatie, die ontstaan is door het gebruik van opnamen apparatuur en of het uitvoeren van opnamen ten behoeve van de film (s) voor de opdrachtgever.

Nabewerkingen en aanpassingen na aflevering

Als de film (s) zijn afgeleverd kan de opdrachtgever deze bekijken en eventuele aanpassingen/wijzigingen kenbaar maken. Deze nabewerkingen worden niet extra gefactureerd en zijn altijd inclusief. Dit kan de opdrachtgever in redelijkheid blijven aangeven totdat het gewenste resultaat bereikt is en de opdrachtgever de film (s) goedgekeurd.

Deze goedkeuring dient te worden bevestigd middels een email naar MOEVY Filmproducties. Hierin dient de opdrachtgever te vermelden dat de geleverde film (s) goedgekeurd zijn met hierin de vermelding van het bijbehorende offertenummer.
Elke wijziging of aanpassing die na goedkeuring moet worden uitgevoerd door MOEVY Filmproducties, zal apart worden gefactureerd door MOEVY Filmproducties.

Betalingscondities

Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Er geldt een betalingstermijn van 14 dagen.

Levertijd

De levertijd van de film (s) is maximaal 3 maanden. Deze 3 maanden worden berekend vanaf de eerste dag na de laatste opnamen tot en met de dag dat de film (s) worden geleverd voor beoordeling en goedkeuring.
De tijd voor het uitvoeren van nabewerkingen, aanpassingen en of wijzigingen welke door de opdrachtgever zijn kenbaar gemaakt, worden niet beschouwt als levertijd.

Annulering

Voor alle offertes die bevestigd zijn geldt dat er 3 maanden voor de geplande opnamen kosteloos geannuleerd kan worden.

Als bij slecht weer of in uitzonderlijke noodsituaties binnen 3 maanden voor de geplande opnamen geannuleerd wordt, dient MOEVY Filmproducties in overleg te gaan met de opdrachtgever voor het plannen van een nieuwe opnamen datum (s).

Eventuele gemaakte kosten, schade, ter voorbereiding op de opnamen of enigszins in verband kunnen worden gebracht ten behoeve van de geplande opnamen, kunnen niet in rekening worden gebracht aan MOEVY Filmproducties.